Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Print

Aansprakelijkheid

Cormitec streeft ernaar dat de informatie op haar websites up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker. Hoewel CormiteC alles in het werk stelt om de website juist en volledig te houden kan CormiteC geen waarborg geven aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op deze websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. CormiteC is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites. CormiteC is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat CormiteC deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft CormiteC enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. CormiteC kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

Gebruikersgegevens

Voor sommige diensten aangeboden op de websites van De Persgroep wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoongegevens mee te delen. De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het formulier. CormiteC behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

Privacy

CormiteC neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.
Bij een bezoek aan onze website zamelen wij mogelijk volgende persoonsgegevens in : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, fax, bedrijf, bedrijfsactiviteit, bedrijfswebsite, uw functie en e-mail adres.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt door CormiteC om deze (naast het leveren van de door u gevraagde informatie/dienst) te gebruiken voor administratie, marketing of marktonderzoek. Zij kunnen worden doorgegeven aan commerciële partners. Uw persoonsgegevens kunnen tevens gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden.
Ons bedrijf kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet acheter du cialis en ligne voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
De bezoeker heeft het recht op inzage en verbetering na schriftelijke aanvraag per mail op \n This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of per post op Lageweg 60 te Menen.
Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Wij verzamelen ook mogelijk niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem of internet browser deze gebruiken, dit ter optimalisatie van onze website.
Op onze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internet server en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte

internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren en informatie te registreren, zoals bijvoorbeeld de gekozen taal.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze sites.
Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres onderaan deze website.
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

Meldonium is the revolutionary medication, which belongs to several groups of drugs due to the potential impact on the organism it promotes. Also known as Meldronium https://rxmedson.com/order-meldonium-cheap-canada-pharmacy-online/ and Mildronate, the drug can be classified as a nootropic medicine, vasodilator, and the central nervous system stimulant.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web:
kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen
kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.
Wenst u dit niet, dan kunt u een mail sturen naar \n This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it met de eenvoudige vraag uw telefoonnummer uit onze bestanden te schrappen.

Als u ons via het web uw e-mailadres meedeelt:
kan u van ons e-mails verkrijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
Wenst u dit niet, dan kunt u een mail sturen naar \n This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it met de eenvoudige vraag uw e-mail uit onze bestanden te schrappen.


Als u ons via het web uw postadres meedeelt:
kan u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
kan u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
Wenst u dit niet, dan kunt u een mail sturen naar \n This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it met de eenvoudige vraag uw adres uit onze bestanden te schrappen.

In dit laatste geval dient u ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen.

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten zijn beschermd door het copyright. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CormiteC of de betreffende rechthebbende.
Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Uw akkoord

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de bovenstaande gebruiksvoorwaarden.

 
 
CormiteC b.v.b.a Lageweg 60     B-8930 Menen D.Desschans:+32(0)476/29.28.72
G.Sirejacob:+32(0)475/93.99.93
Fax:+32(0)56/51.94.74 info@cormitec.be